شغل ceo چیست؟ مدیر عامل نقش کلیدی در موفقیت یک شرکت

CEO مخفف Chief Executive Officer به معنای مدیر عامل یا مدیر کل اجرایی است. مدیر...